كلاس آموزش مرکز 1

روز سه‌شنبه ۳۱ مردادماه ۹۶، كلاس آموزش به بيمار با موضوع " پمفيگوس" در محل درمانگاه‌هاي بيمارستان رازي جهت بيماران بستري و سرپايي برگزار شد.

در اين كلاس، رضايي پرستار اشعه، توضيحاتي در خصوص بيماري و ماهيت آن، روش‌هاي درمان، كنترل استرس و رعايت بهداشت فردي عنوان كرد.

در ادامه صادقي مسئول تغذيه، توضيحاتي در مورد رژيم غذايي به بيماران ارائه داد.

در پايان، رسانه آموزشي در اين زمينه در اختيار بيماران قرار گرفته شد.

1397/05/17